Finansiering

InfraSweden finansierar projekt och andra insatser för hållbar transportinfrastruktur

Sök internationaliseringsbidrag!

Möjlighet att söka finansiering för framtagande av internationella ansökningar eller utvecklande av internationella samarbeten.

Erbjudandet innefattar två bidragskategorier, planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten.

Mer information och utlysningstext

 

Om InfraSwedens utlysningar av forsknings- och innovationsprojekt

 

InfraSweden riktar sig till forskare, företag och myndigheter som utvecklar transportinfrastruktur. Genom den årliga utlysningen kan projektstöd ges till upp till 50 procent. Utlysningen görs tillsammans med Vinnova. Ansökningarna bedöms i konkurrens på grundval av den aktuella utlysningens bedömningskriterier. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas Intressentportal. Så här går det till när en ansökan beviljas:

 

 • Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
 • Projektreferat skickas till programledningen för InfraSweden.
 • Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se texten till den aktuella utlysningen) kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se texten till den aktuella utlysningen). Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
 • Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan
 • Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas
 • Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden.

Avslutade utlysningar

 • Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

(stängde 2 februari 2023) Med det här erbjudandet vill vi stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. De sökande projekten skulle bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

 • Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur                                                                                                                                                             

(stängde 2 februari 2022) Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

(stängde 2 februari 2021) Syftet med utlysningens inriktning var att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin. I erbjudandet lyftes fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

 • Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

(stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

 • Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Klimatneutral infrastruktur

(stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

 • Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

 • Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.