Finansiering

InfraSweden finansierar projekt och andra insatser för hållbar transportinfrastruktur

Kommande utlysning: Ökad cirkularitet för transportinfrastruktur

I vår kommande utlysning finansierar InfraSweden innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid.
De projekt vi söker kan handla om allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling och omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik, med mera.

Utlysningen öppnar i början av november 2023 och stänger i början av februari 2024.  Exakta datum annonseras snart.

Välkommen på höstens informationsmöten

Under hösten åker vi på turnén ”Väck idéer – sök finansiering”. Träffa oss och lär dig mer om möjligheten att söka finansiering av projekt i vår kommande utlysning och ta del av tidigare resultat. Turnén är ett samarbete med systerprogrammet Smart Built Environment som också har sin årliga utlysning med fokus på digitalisering i ett hållbart samhällsbyggande.

Höstens turné är ett tillfälle för inspiration och möjligheten att nätverka med andra kollegor inom sektorn. Det är avgiftsfritt att delta och i samband med träffarna bjuder vi på mingellunch eller fika.

 


Kort om utlysningen 

InfraSwedens utlysningsbudget är om 20 miljoner kronor för perioden 2024 – 2027, med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent. Projekt med maximalt 1 miljon kronor i bidrag ska ha minst två parter och en projekttid på maximalt 12 månader. Innovationsprojekt med större bidrag än 1 miljon kronor ska ha minst tre parter och en projekttid på maximalt 36 månader.

För utlysningar av innovationsprojekt vill vi att projektets behovsägare ska vara engagerade i utvecklingsarbetet. Behovsägare är den som har behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet. 

Sök internationaliseringsbidrag!

Möjlighet att söka finansiering för framtagande av internationella ansökningar eller utvecklande av internationella samarbeten.

Erbjudandet innefattar två bidragskategorier, planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten.

Mer information och utlysningstext

Om InfraSwedens utlysningar av forsknings- och innovationsprojekt

InfraSweden riktar sig till forskare, företag och myndigheter som utvecklar transportinfrastruktur. Genom den årliga utlysningen kan projektstöd ges till upp till 50 procent. Utlysningen görs tillsammans med Vinnova. Ansökningarna bedöms i konkurrens på grundval av den aktuella utlysningens bedömningskriterier. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas Intressentportal. Så här går det till när en ansökan beviljas:

 

 • Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
 • Projektreferat skickas till programledningen för InfraSweden.
 • Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se texten till den aktuella utlysningen) kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se texten till den aktuella utlysningen). Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
 • Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan
 • Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas
 • Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden.

Avslutade utlysningar

 • Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

(stängde 2 februari 2023) Med det här erbjudandet vill vi stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. De sökande projekten skulle bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

 • Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur                                                                                                                                                             

(stängde 2 februari 2022) Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

(stängde 2 februari 2021) Syftet med utlysningens inriktning var att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin. I erbjudandet lyftes fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

 • Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

(stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

 • Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Klimatneutral infrastruktur

(stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

 • Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

 • Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.