Om InfraSweden

Vad är en SIP?

 

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

 

I Sverige har transporterna på både väg och järnväg ökat kraftigt de senaste 50 åren. Urbanisering, globalisering, specialisering och ekonomisk tillväxt har bidragit till både ökat och förändrat transportbehov av både personresor och godstransporter. Förändringarna har resulterat i kapacitetsbrist och trängsel i storstäderna, samtidigt som det blivit svårare att upprätthålla basal tillgänglighet i områden med mindre befolkning. Sveriges konkurrenskraft och framtida välstånd är beroende av ett effektivt transportsystem som passar framtida transportbehov och mobilitetstjänster. Grunden för detta är en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur som svarar upp mot de nya krav som ställs. Även om det genomförs betydande nyinvesteringar består vår framtida transportinfrastruktur i huvudsak av det som byggts under tidigare årtionden och som ska förvaltas effektivt och hållbart.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. Vår uppgift är att stötta alla typer av innovationer i transportinfrastruktursektorn som kan bidra till den utvecklingen.

Programmets framgång garanteras av att sektorns aktörer bidrar med egna resurser och kunskap för såväl problem- formulering som möjliga innovationer. Engagemang från aktörer i andra branscher är också av stor betydelse för att programmet ska nå sina mål. Verksamheten bygger därför på att skapa en arena och en möjlighet för att kraftsamla och ta till vara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet.

InfraSweden har funnits i 6 år och har stöttat 140+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  InfraSweden administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

 

 

Aktiviteter i InfraSweden

 

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden stödjer Vinnova när det gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av innovationsprojekt för en hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till innovation och stärkt innovationsförmåga i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

Organisering

 

InfraSweden är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

 

Styrelse, 2022-2023

 

Fredrik Bergström, FB Strategi AB (ordf.), Pär-Olof Dahlberg, Svevia (v. ordf.), Anna Bertilson, Malmö Stad, Johan Blumfalk, Trafikverket, Anders Bylund, Siemens, Peter Ekdahl, COWI, Pernilla Enkler, Skogsaktiebolaget Eternali AB, Ulrika Honauer, Trafikverket, Maria Håkansson, KTH, Malin Löfsjögård, Svensk Betong, Monica Ringvik, RISE.

 

Expertråd

 

Staffan Hintze, Trafikverket, Ulf Håkansson, Skanska, Anita Ihs, VTI, Stefan Kratz, Trafikverket, Katarina Malaga, RISE, Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, Nils Rydén, Lunds Tekniska Högskola och Peab Anläggning.

 

Fokusområdesledare

 

Stefan Uppenberg, WSP, Gunnar Johansson, Currant, Beatrice Hällås, KTH, Johan Nyström, NYFoU, Hawzheen Karim, VIAPM

 

Innovationsledare

 

Bodil SandénLisa JohnssonHans Björkman, Coinnovate AB.

 

Kontakta programkontoret

 
 
Postadress: InfraSweden

Att: Franziska Sperling

Teknikringen 74, 100 44 Stockholm

Camilla Byström

Camilla Byström

Programchef

Fredrick Lekarp

Fredrick Lekarp

Vice Programchef

Telefon: 070-191 46 71

Epost: lekarp@kth.se

Marta Marko-Tisch

Marta Marko-Tisch

Kommunikationsansvarig

Telefon: 087907329

Epost: martamt@kth.se

Franziska Sperling

Franziska Sperling

Administratör

Telefon: +46 8 790 8656

Epost: fspe@kth.se

Tillgänglighetsredogörelse

 

Tillgänglighet för www.infrasweden.nu

InfraSweden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.infrasweden.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.infrasweden.nu som inte är tillgängligt för dig, meddela programkontoret@infrasweden.nu

Svarstiden är normalt ett dygn.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela programkontoret@infrasweden.nu så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Programmets styrande dokument som programplan, m.m. finns i PDF-form att ladda ned men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambitition är att göra dessa dokument tillgängliga direkt via webbsidan.

Flera av projektens sammanfattningar finns på webbsidan i PDF-form men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambition är att all väsentlig information om projekten ska finnas direkt på webbsidan, och att framtida sammanfattningar från projektkonferenser o dyl. ska göras i mer tillgängliga format.

Filmer med webbinarier är (ännu) inte textade.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning för att hitta tillgänglighetsproblem, där vi använt oss av ett tillägg till Firefox-webbläsaren, Totally automated a11y scanner.

Senaste bedömningen gjordes 27 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 27 juli 2020