Internationaliseringsbidrag för att utveckla hållbar transportinfrastruktur

Med denna utlysning vill InfraSweden stödja svenska aktörers internationella aktiviteter i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden har i uppgift att stödja konkurrenskraftiga innovationer som bidrar till hållbar utveckling av transportinfrastruktursystemet. Programmet ska samtidigt bidra till förnyelse och utveckling av transportinfrastruktursektorn och stödja svensk konkurrenskraft. Ett led i detta arbete är att stödja internationellt samarbete och utväxling av innovationer, kunskap och erfarenheter.

Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller etablering av internationella samarbeten.

 

Vad kan ni söka för?

Erbjudandet innefattar två bidragskategorier, planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten.

 

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till svenska organisationer som inom området hållbar transportinfrastruktur planerar en ansökan till ett internationellt finansierat program (t.ex. inom Horisont Europa) eller har för avsikt att utveckla internationella kontakter och/eller samarbeten.

 

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor per projekt för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Resterande del ska täckas genom övrig finansiering, dvs. projektparters egen finansiering samt medel från andra finansiärer än Vinnova.

 

Viktiga datum

Öppningsdatum 13 februari 2023
Sista dag för inskickat projektförslag till InfraSwedens programkontor 15 december 2023 (observera att utlysningens budget kan ha förbrukats tidigare genom fortlöpande beslut efter öppningsdatum)
Beslutdatum Fortlöpande
Projektstart tidigast Vinnovas beslutsdatum
Projektstart senast Enligt överenskommelse med InfraSwedens programkontor

 

 

Utlysningstext

I utlysningstexten finns all information om utlysningen.

 

Ansökningsprocessen i korthet

För båda bidragskategorierna ska det planerade arbetet beskrivas i form av ett projektförslag (ifylld projektbeskrivning samt CV-bilaga) och skickas till InfraSwedens programkontor som för dialog med sökanden samt gör en relevansbedömning.

Vid rekommendation från programkontoret får formell ansökan skickas till Vinnova som bedömer ansökan och fattar beslut. Bedömning görs utifrån de formella villkoren och bedömningskriterierna.

 

Ladda ner mallar

Här kan ni ladda ned mallar som utgör projektförslaget, dvs. projektbeskrivningsmall och CV-mall.