Internationaliseringsbidrag för att utveckla hållbar transportinfrastruktur

Med denna utlysning vill InfraSweden stödja svenska aktörers internationella aktiviteter i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden har i uppgift att stödja konkurrenskraftiga innovationer som bidrar till hållbar utveckling av transportinfrastruktursystemet. Programmet ska samtidigt bidra till förnyelse och utveckling av transportinfrastruktursektorn och stödja svensk konkurrenskraft. Ett led i detta arbete är att stödja internationellt samarbete och utväxling av innovationer, kunskap och erfarenheter.

 

Vad kan ni söka för?

I denna utlysning kan planeringsbidrag sökas inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa. Det planerade arbetet ska beskrivas i form av ett projektförslag – Planeringsprojekt.

 

Vem kan söka?

Erbjudandet vänder sig till svenska organisationer, eller utländska organisationer med filial eller driftställe i Sverige, som vill söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa

 

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor per planeringsprojekt kan sökas för en projekttid på maximalt sex månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Resterande del ska täckas genom medfinansiering, dvs. projektparternas egenfinansiering samt medfinansiering från andra finansiärer än Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utländska organisationer utan filial eller driftställe i Sverige är inte berättigade till bidrag men kan bidra till projektets medfinansiering.

 

Utlysningstext och ansökningsmallar

Utlysningstext och ansökningsmallar för 2024 håller på att uppdateras och kommer att publiceras inom kort.

För mer information kontakta programkontoret.