Projektstöd i InfraSweden

För dig som leder projekt inom InfraSweden

Denna sida är till för dig som driver ett projekt inom ramen för InfraSweden. Här hittar du instruktioner, mallar och annat stöd som kan förenkla uppstart, genomförande och rapportering av ditt projekt.

Vi på programkontoret vill vara tillgängliga och skapa bra förutsättningar för er i projekten under hela projekttiden. Om du saknar något här, eller har övriga frågor, vänligen kontakta oss på programkontoret.

Innovation i samverkan

InfraSweden, i likhet med alla andra strategiska innovationsprogram (SIP), är en långsiktig satsning där olika resurser och kompetenser förväntas kraftsamla i gränsöverskridande samverkan för att skapa innovation som förstärker svensk konkurrenskraft och bidrar till nya hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Fokus på innovation och samverkan är alltså avgörande för programmet och präglar verksamhetens olika delar, inte minst de aktiviteter och stöd som erbjuds genom programkontoret.

Genom programmets återkommande aktiviteter skapar vi en dynamisk mötesplats för våra projekt, projektens behovsägare och andra berörda intressenter. Dessa aktiviteter grundar sig på aktivt deltagande av projektrepresentanter och hands-on stöd och coaching från professionella samverkans- och innovationsledare anslutna till programmet.

InfraSwedens innovationscoaching bygger på KTH Innovations process för ökad kvalitet och effektivitet i innovationsutveckling. Den använder sig av modellen ”KTH Innovation Readiness Level™”, som bidrar till gradvis ökning av mognadsgraden inom sex fokusområden (Teknologi; Kund; Affärspotential; IPR; Finansiering; Team) som bedöms vara mest avgörande för att lyckas med innovationsutveckling från tidig fas. De projekt som ingår i InfraSweden får innovationscoaching som bygger på modellen i sin helhet samt verktyg för att mäta och följa upp innovationsarbetets utveckling och mognadsgrad inom respektive fokusområde.

Ladda ned verktyget för fokusområdet teknologi (Teknologimognadsgrad – TRL) som är ett stöddokument till programmets öppna utlysningar.

Aktiviteter vi erbjuder

Vi kommer genom programkontoret att ta kontakt med dig då och då under din projekttid för att höra hur det går och tipsa om olika aktiviteter för ditt projekt att delta i. Några av våra programaktiviteter är:

  • Projektkonferens varje höst
  • Öppet hus, varje vår
  • Innovationsworkshop, varje vår
  • Innovationscoaching, löpande under projekttiden
  • Matchmaking- och informationsträffar inför nya utlysningar
  • Ämnesspecifika seminarier inom våra fokusområden

Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom InfraSweden.

Projektansökan

Programkontoret är en neutral part när det gäller projektansökningar, vilket gör att du kan fritt diskutera din projektidé och ansökan med oss på programkontoret. Vi kan hjälpa dig med svar på frågor som rör din ansökan, stödja dig i arbetet med att hitta partners till projektets konsortium eller lämna synpunkter på din projektansökan innan den skickas till Vinnova.

I samband med ansökan om ett projekt inom InfraSweden ska ett projektreferat enligt särskild mall skickas till programkontoret. Mallen hittar du i rutan här intill.

Dokumentmallar för projektbeskrivning och projektreferat görs alltid tillgängliga av Vinnova i samband med våra öppna utlysningar. De hittas också här intill.

 

Starta projekt

I samband med projektstart kommer du, eller annan representant från projektet, att bjudas in till ett startmöte/workshop där ni bland annat får inledande innovationscoaching tillsammans med andra nystartade projekt.

Senast vid projektstart ska en kortfattad projektinformation inklusive en projektrelevant bild skickas till programkontoret. En mall för detta hittar du här intill.

Den korta projektinformationen samt projektreferatet använder vi som grund i beskrivningen av projektet bland annat på vår webbsida (infrasweden.nu/projekt).

 

Genomföra projekt

I genomförandet av projektet uppstår spännande resultat och annan information som kan vara mycket värdefull för omvärlden att känna till. Vi på programkontoret hjälper gärna till att sprida information om projektet och dess resultat. Kontakta oss så diskuterar vi hur detta görs på bästa sätt.

Vid egen extern kommunikation kring projektet, och eventuell publicering, ska det anges att arbetet utförts inom ramen för InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Olika varianter av logotyper finns att länkar till att ladda ned i rutan här intill. Kontakta oss för versioner passande för trycksaker.

Följande text används med fördel i samband med att projektet presenteras:

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen mot målet att Sverige 2030 har en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. www.infrasweden.nu

 

Avsluta projekt

De projekt som genomförs inom InfraSweden är programmets viktigaste verktyg för att uppnå programmets resultat- och effektmål. Därför är det viktigt att programkontoret får ta del av projektens rapporter, uppnådda resultat och erfarenheter samt eventuella planer för fortsättning. Detta görs genom en specifik och ändamålsenlig uppföljning av avslutade projekt.

När ett projekt avslutats skall projektet slutrapporteras till Vinnova utifrån Vinnovas instruktioner och till InfraSweden enligt InfraSwedens mall för slutrapport, som hittas här intill.

Vänligen notera att Vinnovas rapporteringsprocess är separat från InfraSwedens och att InfraSweden inte får ta del av den slutrapport som projektet sänder in till Vinnova.

Utifrån den slutrapport som InfraSweden får från projektet uppdaterar vi projektets sida på vår webb. Indikatorer från rapporten dokumenteras i programmets projektdatabas som används för analys av programmet och uppnådda resultat.

Vänligen observera att ingen information om projektet i form av referat eller rapporter bör innehålla konfidentiell information.

Vid frågor kontakta: programkontoret@infrasweden.nu