InfraSwedens utlysningar

Projektutlysning – Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? InfraSwedens aktuella utlysning handlar om klimatanpassning. Projekten vi söker ska bidra till nya lösningar för att klimatanpassa befintlig och planerad transportinfrastruktur. Projekten kan handla om allt från planering, anläggande, till drift- och underhåll. 

Hitta utlysningstexten och ansök hos Vinnova 

Hos Vinnova hittar du utlysningstexten och gör din ansökan. 

Kort om utlysningen 

InfraSwedens utlysningsbudget är 15 miljoner kronor för perioden 2023-2025 med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent. Projekt med maximalt 1 miljon kronor i bidrag ska ha minst två parter och en projekttid på maximalt 12 månader. Innovationsprojekt med större bidrag än 1 miljon kronor ska ha minst tre parter och en projekttid på maximalt 36 månader. Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023.  

Precis som i våra tidigare utlysningar av innovationsprojekt så vill vi att projektets behovsägare ska vara engagerade. Behovsägare är den som har behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet.  

Läs mer om transportinfrastruktur och klimatanpassning 

Mer om transportinfrastruktur och klimatanpassning går att ta del av på till exempel klimatanpassning.se och  Trafikverkets webbplats.  Även inledningen av Transportforum 2022 i Linköping var på temat klimatanpassning av transportinfrastruktur och inledningstalarna berättade om behovet av att se till att transportsystemet framöver kommer att klara av både mer vatten, värme och dagar som passerar temperaturer med nollgrader.  

Önskar du stöd och coaching i samband med din ansökan?  

Hör av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Tidigare informationsmöten:

I november och december har InfraSweden och Smart Built Environment samarrangerat och medverkat på en rad informationstillfällen runtom i Sverige och online.

 • Sök finansiering för din projektidé – Online. 9 november kl 11-12
 • Väck idéer och sök finansiering –  Linköping 10 november kl 13-15
 • Väck idéer och sök finansiering – Karlstad 14 november kl 13-15
 • Stor satsning, fyra utlysningar om byggande, bostäder och infrastruktur. Online 16 november kl 10-11.30
 • Väck idéer och sök finansiering – Göteborg 17 november kl 9-11.30
 • Väck idéer och sök finansiering – Stockholm 1 december kl 14-16
 • Väck idéer och sök finansiering – Malmö 5 december kl 13-15
 • Väck idéer och sök finansiering – Luleå 8 december kl 13.30-15.30

 

Öppningsdatum
2 nov 2022

 

Sista ansökningsdag
2 feb 2023

 

Beslut
mars 2023

 

Projektstart
april-juni 2023

Digitalt informationsmöte om utlysningen från 9 nov 2022:

 

Om InfraSwedens utlysningar av forsknings- och innovationsprojekt

 

InfraSweden riktar sig till forskare, företag och myndigheter som utvecklar transportinfrastruktur. Genom den årliga utlysningen kan projektstöd ges till upp till 50 procent. Utlysningen görs tillsammans med Vinnova. Ansökningarna bedöms i konkurrens på grundval av den aktuella utlysningens bedömningskriterier. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas Intressentportal. Så här går det till när en ansökan beviljas:

 

 • Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
 • Projektreferat skickas till programledningen för InfraSweden.
 • Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se texten till den aktuella utlysningen) kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se texten till den aktuella utlysningen). Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
 • Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan
 • Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas
 • Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden.

Avslutade utlysningar

 • Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur                                                                                                                                                             

(stängde 2 februari 2022) Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

(stängde 2 februari 2021) Syftet med utlysningens inriktning var att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin. I erbjudandet lyftes fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

 • Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

(stängde 4 februari 2020) Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

 

 • Lösningar för hållbar transportinfrastruktur

(stängde 5 februari 2019) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

(stängde 14 februari 2018) Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

 • Klimatneutral infrastruktur

(stängde 28 april 2017) Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

 • Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

(stängde 27 oktober 2016) Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

 • Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

(stängde 14 juni 2016) Utlysningens syfte var att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. I förlängningen är målet att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.