Om InfraSweden2030

Vad är en SIP?

 

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Innovativa lösningar i transportinfrastrukturen

 

Transportinfrastrukturen är kritisk för att samhället ska fungera och utvecklas. Att kunna förflytta människor och varor är grundläggande för att möta utmaningar med, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, klimatkollaps, integration, jämställdhet och säkerhet.

Transportinfrastrukturen sätter också ramar för lång tid framöver för hur samhället utvecklas geografiskt. Vägar som byggdes av romarna används fortfarande, och de vägar, rälsar, broar och tunnlar som vi bygger idag kommer ge förutsättningarna för våra barnbarns möjligheter.

Precis som allt annat i samhället påverkas transportinfrastrukturen av globala megatrender: hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, digitaliseringen förändrar hela industrier, urbaniseringen skapar stora skillnader mellan stad och landsbygd, och ekonomin blir alltmer tjänstebaserad.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Vår uppgift är att stötta innovationer i transportinfrastruktursektorn som nya material, teknologier, arbetsmetoder, kontraktsprocesser och samverkansformer. Genom att göra sektorn mer innovativ och dynamisk bidrar vi till att göra den mer attraktiv för högkompetenta människor, och de innovationer vi stödjer bidrar också till att minska transportinfrastrukturens miljöbelastning.

InfraSweden2030 har funnits i 6 år och har stöttat 100+ innovationsprojekt som utvecklat bl.a. broar gjorda av odlad betong, infrastruktur för självkörande fordon, effektiva fabriksprocesser för att bygga infrastruktur, datorinlärning för bättre vinterväghållning, isfria tågväxlar och multifunktionella broar. Arbetet med att sätta programmets agenda görs av medlemmarna, som utgör den svenska transportinfrastruktursektorns huvudaktörer.

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  InfraSweden2030 administreras via KTH. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Men för att hitta innovativa och kreativa lösningar bjuds också aktörer från andra branscher in!

 

 

Aktiviteter i InfraSweden2030

 

Seminarier och möten
Varje år genomför InfraSweden2030 flera seminarier och konferenser med olika teman inom transportinfrastrukturområdet där vi samlar intressenter och initierar samarbeten. De teman som är på vår agenda kommer från arbete med våra medlemmar och i våra fokusområden.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt.
InfraSweden2030 stödjer Vinnova när gäller inriktning och utformning på utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt för smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Våra utlysningar bidrar till att utveckla innovationshöjden i den svenska transportinfrastrukturen.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt
Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av våra medlemmar rekommenderar InfraSweden2030 Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för transportinfrastruktur.

Organisering

 

InfraSweden2030 är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

 

Styrelse, 2022-2023

 

Fredrik Bergström, WSP (ordf.), Pär-Olof Dahlberg, Svevia (v. ordf.), Anna Bertilson, Malmö Stad, Johan Blumfalk, NCC, Anders Bylund, Siemens, Peter Ekdahl, Ramboll, Pernilla Enkler, Bellman Group, Ulrika Honauer, Trafikverket, Maria Håkansson, KTH, Malin Löfsjögård, Svensk Betong, Monica Ringvik, RISE,

 

Expertråd

 

Magnus Alfredsson, NCC Infrastructure, Staffan Hintze, Trafikverket, Ulf Håkansson, Skanska, Anita Ihs, VTI, Stefan Kratz, Trafikverket, Katarina Malaga, RISE, Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, Nils Rydén, Lunds Tekniska Högskola och Peab Anläggning.

 

Fokusområdesledare

Stefan Uppenberg, WSP, Gunnar Johansson, Currant, Beatrice Hällås, AFRY, Johan Nyström, NYFoU, Hawzheen Karim, VIAPM

 

Innovationsledare

 

Bodil Sandén, Lisa Johnsson, Hans Björkman, Coinnovate.

 

Kontakta programkontoret

 
 
Postadress: InfraSweden2030

Att: Franziska Sperling

Teknikringen 74, 100 44 Stockholm

Camilla Byström

Camilla Byström

Programchef

Fredrick Lekarp

Fredrick Lekarp

Vice Programchef

Telefon: 070-191 46 71

Epost: lekarp@kth.se

Marta Marko-Tisch

Marta Marko-Tisch

Kommunikatör

Telefon: 070-087 70 58

Epost: martamt@kth.se

Franziska Sperling

Franziska Sperling

Administratör

Telefon: +46 8 790 8656

Epost: fspe@kth.se

Tillgänglighetsredogörelse

 

Tillgänglighet för www.infrasweden2030.se

InfraSweden2030 står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.infrasweden2030.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.infrasweden2030.se som inte är tillgängligt för dig, meddela programkontoret@infrasweden2030.se

Svarstiden är normalt ett dygn.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela programkontoret@infrasweden2030.se så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Programmets styrande dokument som programplan, m.m. finns i PDF-form att ladda ned men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambitition är att göra dessa dokument tillgängliga direkt via webbsidan.

Flera av projektens sammanfattningar finns på webbsidan i PDF-form men rubrikstrukturen och kontrasterna i dessa är inte kontrollerad. Vår ambition är att all väsentlig information om projekten ska finnas direkt på webbsidan, och att framtida sammanfattningar från projektkonferenser o dyl. ska göras i mer tillgängliga format.

Filmer med webbinarier är (ännu) inte textade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 23 september 2020.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning för att hitta tillgänglighetsproblem, där vi använt oss av ett tillägg till Firefox-webbläsaren, Totally automated a11y scanner.

Senaste bedömningen gjordes 27 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 27 juli 2020